Contact

Stichting Hulp voor Helpers
Grashof 23
2403 VE Alphen aan den Rijn
E-mail: info@hulpvoorhelpers.nl

Kamer van Koophandel : 51249235
ANBI (RSIN/fiscaal nummer) 8231.71.280

Giften op rekening :
IBAN: NL51INGB0005811730

Bestuur

Voorzitter en penningmeester: Norman van Es Alphen aan den Rijn
Secretaris: André Keessen Hoofddorp

Aanspreekpunt voor informatie, communicatie, giften, fondswerving en overige (stichting) inhoudelijke zaken:
Norman van Es
+31(0)653364808
E-mail: norman@hulpvoorhelpers.nl

Ambassadeurs
Ambassadrice Roemenië: Ludovica L. Rezmüves

Websitebeheer: Edvertised Media. 

Hosting site: N. van Es Management & Advies/ Yourhosting

Privacy beleid verklaring Stichting Hulp voor Helpers

Stichting Hulp voor Helpers
Het doel van Stichting Hulp voor Helpers (HvH) is het in de meest brede zin van het woord ondersteunen van werkers en organisaties overal in de wereld. De ondersteuning gaat naar kleinschalige projecten waarbij een vrijwillige achterban persoonlijk betrokken kan zijn bij een project of werk. Naast financiële ondersteuning is gebed en betrokkenheid bij de werkers van groot belang.

 De activiteiten en projecten zijn gericht op het algemeen belang.
Daarbij staat voor ogen het, waar maar enigszins mogelijk, het bestrijden van armoede en bevorderen van gerechtigheid.

 Waarom bewaren en verzamelen wij persoonsgegevens?
Het kunnen onderhouden van de relatie met onze achterban (donateurs, sponsors en vrijwilligers), de helpers en andere belanghebbenden maakt het nodig te beschikken over hun persoonsgegevens.

Persoonsgegevens nodig voor:

 • Het realiseren van onze doelstelling en de daaraan gerelateerde projecten.
 • De communicatie daarover door middel van nieuwsbrieven en jaarverslagen.
 • Het kunnen mobiliseren van onze achterban en belanghebbenden voor acties.
 • Onze verantwoordingsplicht, als ANBI organisatie, aan de toezichthouder de Belastingdienst.

In deze privacy verklaring geven wij aan hoe, wanneer en met welk specifiek doel wij persoonsgegevens vastleggen.

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is daarbij voor HvH het uitgangspunt. Alle persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij ons uitgangspunt.

Hoe en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Bij het gebruik van onze diensten[1] kunt u persoonsgegevens beschikbaar stellen, invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. HvH verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die HvH verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt.

N.B. Er is om veiligheidsredenen gekozen dat via de website geen gegevens kunnen worden achterlaten. Dit is wel mogelijk via reguliere mail, via de mailadressen, genoemd op de website.

Cookies

Er worden geen cookies verzameld.

Welke persoonsgegevens verzamelt HvH?
Afhankelijk van de vorm en aard van de communicatie diensten die HvH aanbiedt, kan HvH de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Gegevens via e-mails aan ons verstrekt:
 • Ingevuld door de Betrokkene zelf.
 • Naam van de Betrokkene
 • Het email adres van de Betrokkene.
 • Gegevens in het kader van reguliere mailing d.m.v. nieuwsbrieven, jaarverslagen en ad-hoc oproepen
 • Naam en voornaam
 • Soort contact/bron/wanneer ontstaan
 • Gegevens in het kader van financiële ondersteuning
 • Naam sponsor/donateur
 • IBAN (bij donaties)
 • Correspondentie met betrokkenen, vrijwilligers, sponsors en andere organisaties.

 Hoe gebruikt HvH uw persoonsgegevens?
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt:

 • De inschrijving voor een actie/evenement of een nieuwsbrief
 • De aanmelding als vrijwilliger voor HvH en de communicatie met hen.
 • De uitvoering van een door u verstrekte opdracht tot betaling (donatie, incasso, periodieke schenking).
 • De communicatie met de achterban en de relaties.
 • Marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen; evaluatie van evenementen en dienstverlening.
 • Uitvoeren van sollicitatieprocedures; voor bestuursfuncties en vrijwilligersposities. Uw curriculum vitae (cv) zal na beoordeling en afhandeling van de procedure worden verwijderd.

Hoe zorgt HvH er voor dat vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan?
HvH gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. HvH neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. HvH deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacy verklaring en alleen met derden wanneer daar een juridische grondslag voor is.

In opdracht van HvH kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. HvH maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Worden persoonlijke gegevens ook met derden gedeeld?
Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. HvH verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer, dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering, verantwoordingsplicht).

Hoelang bewaart HvH persoonlijke gegevens?
HvH bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of laten verwijderen?
Voor het toezenden van de Nieuwsbrief maken wij gebruik van een mailprogramma waarbinnen u zelf uw toestemming kan intrekken en gegevens kan verwijderen.

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan HvH. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover HvH nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen en aan de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor HvH) maakt.

Stuur uw verzoek naar: bestuur@Hulpvoorhelpers.nl

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 Hoe beschermt HvH uw persoonsgegevens?
HvH neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. HvH zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen daartoe geautoriseerde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd door tweevoudige authenticatie en door gebruik te maken van providers die de juiste maatregelen hebben genomen en deze regelmatig beoordelen een waar nodig aanpassen aan de meeste recente inzichten.

Privacy beleid van derden
Op de website van HvH kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij HvH behorende, websites. HvH kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Social media
HvH maakt ook gebruik van Facebook en LinkedIn. Indien u deze sites benaderd worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacy verklaringen van Facebook en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Waar kunt u uw vragen en/of klachten kwijt?
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy verklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op via de u bekende mailadressen.

Verantwoordelijke
HvH is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 9 juli 2018
Om te blijven voldoen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy beveiliging zal HvH met enige regelmaat wijzigingen aanbrengen in het privacyverklaring. De meest recente versie van het privacyverklaring vindt u altijd op deze pagina. Wij raden u dan ook aan deze te raadplegen zodra u persoonlijke informatie aan HvH doorgeeft.

[1] Met “Diensten” in het kader van de privacyverklaring wordt bedoeld, als die handelingen en contactmomenten die horen bij de werkzaamheden/projecten van HvH waar personen bij betrokken zijn.